KẾ TOÁN SAI BỊ PHẠT

NỘI DUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Văn bản liên quan đến quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp

Để đảm bảo công tác kế toán tuân thủ đúng các quy định về nghiệp vụ kế toán, Nhà nước đã ban hành các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán. Các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán là các quy định pháp lý bắt buộc những người thực hiện công tác kế toán và các cơ quan quản lý chức năng trong lĩnh vực kế toán phải tuân thủ, bao gồm các quy định về kiểm tra kế toán và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán (Luật Kế toán, Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán).

Tham khảo : Chuẩn mực kế toán

Nội dung cụ thể các quy định về chế tài trong lĩnh vực kế toán

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là các vi phạm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam về hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các qui định của pháp luật về kế toán mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nội dung cơ bản quy định về xử phạt vi phạm hành chính về kế toán gồm các quy định về hình thức vi phạm, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt… Cụ thể là:

– Các hình thức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, gồm: Vi phạm quy định về chứng từ kế toán, sổ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài chính và công khai báo cáo tài chính; Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán; Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán; Vi phạm về hành nghề kế toán; Vi phạm về kế toán liên quan đến nghĩa vụ Thuế…

Tham khảo giải đáp  : Vướng mắc kế toán

– Tình tiết giảm nhẹ, gồm: Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính đã chủ động ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc đã tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại…

– Tình tiết tăng nặng, bao gồm các hành vi vi phạm có tổ chức, vi phạm nhiều lần, có hệ thống hoặc tái phạm, xúi giục, lôi kéo hoặc ép buộc người phụ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần để vi phạm…

– Thẩm quyền xử phạt và thời hiệu thi hành Quyết định xử phạt được quy định cụ thể cho từng cấp, từng ngành, bao gồm: Thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện, tỉnh, thành phố; Thẩm quyền của cơ quan thanh tra chuyên ngành Tài chính các cấp…

Tham khảo : Nghề kế toán

– Các quy định về thời hiệu xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm và các quy định về khiếu nại tố cáo và khởi kiện hành chính, khen thưởng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kế toán…